U V O D N A  S T R A N K A  
 Úvod  |   Webhosting  |   Domény  |   Objednávka  |   Kontakt
www.
..:: HLAVNÉ MENU
Webhosting
BuilderWeb
Skušobný hosting
Webdesign
Obch. podmienky
Objednávka
Kontakt
..:: PODPORA
Kontrol panel...
Technológia
FAQ otázky
Oznamy
..:: OSTATNÉ
Referencie
..:: OZNAMY

27.08.2017 Zmena právnej formy na s.r.o Klikni pre viac info...

27.08.2017 Migrácia .sk domén v SK-NIC Klikni pre viac info...

31.05.2017 Informácia o zmene cien domény .INFO Klikni pre viac info...

30.05.2017 SK-NIC presunul termín... Klikni pre viac info...

15.02.2017Výpadok konektivity Klikni pre viac info...

13.02.2017
Výpadok MySQL spojenia Klikni pre viac info...

08.02.2017
Zdraženie domén .BIZ Klikni pre viac info...
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

A. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ
EuroServer.sk s.r.o., Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen
IČO 50786733, DIČ 2120513626, IČ DPH SK2120513626
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, Vložka číslo: 31984/S

2. Užívateľ
Fyzická, alebo právnická osoba využívajúca webhostingové a e-mailové služby Poskytovateľa


B. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie webhostingových služieb, e-mailových služieb a registrácia domén druhej úrovne Užívateľovi ( ďalej len služby ). Služby užívateľovi zabezpečuje Poskytovateľ

2. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.C. Objednávka a platnosť zmluvy

1.Užívateľ vyplní objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovateľa www.euroserver.sk, v ktorej si zvolí Služby o ktoré má záujem a ďalšie Poskytovateľom požadované údaje

2.Užívateľ je povinný zadávať v objednávke iba aktuálne a pravdivé údaje, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s Užívateľom, ak sú poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé.

4. Pri vypĺňaní objednávky Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Poskytovateľovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa a nevyužitím postupu Poskytovateľa podľa odseku C.3. tohto článku.

5. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení ďalších prípadných povinností zo strany Užívateľa a po úspešnej registrácii Doménového mena je Užívateľovi sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkiaľ spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékoľvek vlastné osobné a kontaktné údaje

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú si určil Užívateľ v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovateľa pred ukončením predplateného obdobia, zašle výzvu k úhrade Poplatku a Užívateľ tento Poplatok v Poskytovateľom stanovenej lehote, uhradí, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený využiť opciu aj opakovane. V prípade neuhradenia Poplatku budú Služby Užívateľovi pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.D.Platobné podmienky

1. Poskytovateľ bude Užívateľovi fakturovať služby na základe proforma Faktúry ( zálohovo ), v intervale ktorý si Užívateľ zvolil pri objednávke (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne). Po uhradení proforma Faktúry, Poskytovateľ vystaví Faktúru, daňový doklad

2. Proforma Faktúry a Faktúry budú posielané v elektronickej forme na e-mailovú adresu Užívateľa, podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18.júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu " je takýto vytlačený dokument plnohodnotný daňový doklad.

3. Užívateľ bude uhrádzať zálohové faktúry do termínu ich splatnosti v prospech Poskytovateľa.

4. Poplatok je povinný Užívateľ platiť bezhotovostným prevodom v prospech jedného z účtov Poskytovateľa uvedeného v proforma faktúre spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylučuje

5. Služby sú Užívateľovi poskytované len do dátumu, do ktorého boli Užívateľom uhradené. V prípade neuhradenia poskytovaných služieb na ďalšie obdobie môže Poskytovateľ po uplynutí predplateného obdobia dočasne Užívateľovi deaktivovať všetky poskytované služby až do splatenia dlžnej sumy Poskytovateľovi.

6. V prípade nesplatenia dlhov do 14 kalendárnych dní od skončenia platnosti služieb môže Poskytovateľ zrušiť všetky služby, dáta a kontá Užívateľa.

7. Ceny za poskytované Služby sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa.

8. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to e-mailom, alebo uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

9. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa.

10. V prípade, že predmetom platby je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do dátumu splatnosti, Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za úspešný proces predĺženia domény.E. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa

1. Poskytovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a progamové vybavenie na prevádzku virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v Zmluve. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domény Užívateľa s najväčším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti. Zaistí prístup Užívateľovi v sieti Internet k www stránkam Užívateľa a možnosť aktualizovať obsah www stránok. Poskytovateľ ďalej zaistí prístup Užívateľa k jeho schránkam elektronickej pošty. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Užívateľom služby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. Poskytovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Užívateľa alebo osobných údajov Užívateľa či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov či Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovateľ

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami a to len do časti ceny Služby podľa Cenníka , počas ktorej nebola Užívateľovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami, ak takto spôsobenú škodu spôsobil alebo mohol spôsobiť Poskytovateľ.

3. Užívateľ aj Poskytovateľ sú oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu. V takom prípade Užívateľ súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia služby z jeho strany mu bude vrátená alikvotná čiastka zaplatenej ceny webhostingu.

4. V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovateľ povinný odstrániť nefunkčnosť v čo najkratšom možnom čase. V prípade, ak vinou Poskytovateľa nebude počas celého dňa (24 hod) zabezpečená dostupnosť Služieb, nemá Užívateľ nárok na náhradu škody súvisiacu s akýmkoľvek výpadkom alebo prerušením poskytovania Služieb, ale iba nárok na kompenzáciu za každý takýto deň jeden deň prevádzky zdarma. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. spoločnosťou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery Poskytovateľa, výpadok el. prúdu, výpadky internetového pripojenia na strane Užívateľa, za výpadky spôsobené nedostupnosťou spojenia medzi Užívateľom a Servermi Poskytovateľa a pod.), a za výpadky spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, atď.). Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky sa nepovažujú výpadky, ktoré spôsobí Príjemca sám.

5. Poskytovateľ neprevádzkuje na svojich Serveroch stránky nasledovného charakteru: erotické a porno stránky, chatové stránky, warezové stránky, stránky na sťahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, stránky nabádajúce k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúce fašizmus alebo iné podobné ideológie, stránky, ktorých obsah akýmkoľvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Užívateľa vyššie uvedeným spôsobom, ktorými sa porušujú autorské, priemyselné, patentové práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpečnosť a súkromie počítačových systémov iných užívateľov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékoľvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobré meno Poskytovateľa, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, má Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb. Ak bude Užívateľ umiestňovať takéto materiály na Server opakovane alebo ich odmietne po výzve Poskytovateľa bez odkladu odstrániť, Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ má v tomto prípade právo zmazať zo svojho Servera všetky dáta týkajúce sa Užívateľovej domény. Užívateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľovi z dôvodov opísaných v tomto odseku v plnom rozsahu.

6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah stránok a schránok elektronickej pošty Užívateľa. Za obsah stránok a obsah domény si Užívateľ v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohľadu na to, či je doména registrovaná na Užívateľa. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných stránok. V prípade akýchkoľvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Užívateľ taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Poskytovateľovi vznikla v plnom rozsahu.

7. Užívateľ je oprávnený využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom, obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa, vybrať si ľubovolnú doménu z ponuky Poskytovateľa alebo s voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén, využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky.

8. Užívateľ je povinný na zariadenich Požívateľa neumiestňovať erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.), obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus alebo iné podobné ideológie, dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním, nelegálne získaný software za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám, chatove stranky, obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi), stránky nadmerne zaťažujúce linku, stránky porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva, akékoľvek stránky, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií, dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

9. Užívateľ môže k webhostingovému účtu priradiť iba domény registrované u nás a majú nastavené naše DNS servery. Užívateľ môže vo webhostingovom účte prevádzkovať iba domény a služby, ktoré súvisia s danou firmou, alebo osobou. V jednom webhostingovom účte nie je možné prevádzkovať domény a služby iným firmám a osobám.

10. Užívateľ je povinný oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu zmenu fakturačných údajov a e-mailovej adresy alebo priamo v Kontrol Panely tieto údaje upraviť

11. Uživateľ je povinný nevyužívať FTP priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s www stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi, využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou, a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa, Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.F. Registrácia a prevádzkovanie domény druhej úrovne

1. Poskytovateľ zabezpečí pre Užívateľa registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne. Registrácia národnej domény . „sk“ sa spravuje pravidlami a podmienkami správcu domény „sk“ - Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s. Registrácia iných národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Užívateľ je povinný sa s týmito pravidlami a podmienkami oboznámiť a uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom sa ich zaväzuje dodržiavať. Poskytovateľ nezodpovedá za dodržovanie platných pravidiel správcov týchto domén zo strany Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.

2. Poskytovateľ registráciu domény vykoná až po pripísaní úhrady Užívateľa za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Užívateľ informovaný Poskytovateľom. Príjemca berie na vedomie, že možnosť registrácie ním objednanej domény je závislé aj od včasného vykonania dohodnutej platby a splnení všetkých podmienok pre registráciu (pre tú ktorú doménu môžu byť vyžadované rôzne podmienky, napr. zaslanie výpisu z Obchodného registra, doklad o predmet činnosti PO a pod). Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie platby za registráciu domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škody alebo ušlý zisk, ktoré mu vzniknú v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s nimi.

3. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj pri predčasnom ukončení webhostingu zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Uživateľ súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia hostingovej služby mu bude vrátený poplatok znížený o reálne náklady na registráciu domény, a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie Poskytovateľa bezplatne alebo za zníženú cenu.

4. Zrýchlená registrácia domény „sk“ znamená, že zmluvu o doméne s SK-NIC uzavrie Poskytovateľ, pričom Užívateľ má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu. Užívateľ môže požiadať o zmenu majiteľa domény spôsobom podľa príslušných pravidiel a podmienok správcu domény. Poplatok účtovaný správcom domény za zmenu majiteľa domény je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi.

5. Užívateľ berie na vedomie že Doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie môže prípadne porušovať práva tretích osôb k iným Doménovým menám, ochranným známkam, obchodným značkám, menám a priezviskám, obchodným spoločnostiam, alebo právne predpisy týkajúce sa nekalej súťaže, ochrany osobnosti a pod. Užívateľ odoslaním objednávky podľa článku C., ktorá zahŕňa žiadosť o registráciu Doménového mena potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, aby zaistil, že registrované Doménove meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovať. Užívateľ nie je oprávnený Doménove meno užívať, či umožniť jeho užívanie k účelom, ktoré sú v rozporu s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a nariadeniami Európskej Únie, právami alebo oprávnenými záujmami tretích osôb.

6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť zrýchlenú registráciu domény na svoje meno v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovať prevažnú časť obchodného mena podnikateľa, s ktorým Užívateľ nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, ďalej ak je Doménové meno v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atď.

7. V prípade, že vznikne spor o Doménove meno, ktoré bolo registrované na meno Poskytovateľa ( Zrýchlená registrácia ), z dôvodu používania slovného spojenia, ktoré je predmetom ochrany podľa registrovanej ochrannej známky alebo prihlásenej ochrannej známky v registračnom konaní, alebo z dôvodu porušenia zákona používaním názvu domény alebo mena tretej osoby, ktoré je obchodným menom alebo ochrannou známkou držiteľov, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kde si voči Poskytovateľovi ako vlastníkovi domény bude uplatňovať akékoľvek nároky takáto tretia osoba, je Poskytovateľ oprávnený vzdať sa príslušnej domény. Užívateľ je povinný Poskytovateľovi uhradiť náklady a náhradu škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s uplatnením si práva tretej osoby k takto registrovanej domény. Užívateľ v tejto súvislosti nesie plnú zodpovednosť.G. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva medzi Užívateľom a Poskytovateľom nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom potvrdenia objednávky služieb Uživateľom prostredníctvom siete Internet.

2. Pokiaľ je v podmienkach bod, ktorý je v rozpore so zákonom, platí ustanovenie zákona. Ostatné body zmluvy zostávajú týmto nedotknuté.

3. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené.

6. VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

7. Užívateľ odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. januára 2013REKLAMAČNÝ PORIADOK

A. Všeobecné ustanovenia

1.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby ponúkané a poskytované prevádzkovateľom EuroServer.sk s.r.o., Môťovská cesta 8451, 960 01 Zvolen IČO 50786733, DIČ 2120513626, IČ DPH SK2120513626 (ďalej len Poskytovateľ) prostredníctvom internetovej stránky www.webdom.sk a www.euroserver.sk Poskytovateľa.

2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke poskytovateľa a je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.

3. Pri vypĺnení objednávky Užívateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú ujednané iné záručné podmienky.


B. Nárok na uplatnenie reklamácie

1. Užívateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby a na správnosť ceny fakturovanej za poskytnuté služby, ak má Užívateľ pochypnosť, že cena Služby nebola stanovená v súlade s cenníkom Poskytovateľa.

2. Užívateľ si musí uplatniť reklamáciu u Používateľa v čo najkratšom čase, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávne vyúčtovanú faktúru, najneskôr však do 30dní, v opačnom prípade právo na reklamáciu zaniká.

3. Ak Služba vykazuje vady, Užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke Poskytovateľa. Užívateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú Službu u Poskytovateľa alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

4. Užívateľ je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť svoje kontaktné údaje a presný popis vady Služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy k vade Služby došlo. Užívateľ je povinný uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.

5. Dňom začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých údajov. Pokiaľ Užívateľ nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia je považovaná za neopodstatnenú.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené: Poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ. Neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do nastavení Služieb alebo inými tretími osobami, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome takýto zásah. Nesprávnym postupom Užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby. Poškodením alebo zásahom Užívateľa do technického riešenia služby. Ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy vadu zistil.C. Vybavenie reklamácie

1. Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj Užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany Poskytovateľa Užívateľovi taktiež v písomnej ( v elektronickej ) forme. Je už len v záujme Užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.

3. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa písomne na uvedenú e-mailovú adresu Užívateľom a zároveň Poskytovateľ splní svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.D. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že Poskytovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu a to bez zbytočného odkladu.

2. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy ak Služba vykazuje vadu, ktorú nie je možné odstrániť, ak Poskytovateľ nevybaví reklamáciu do 30 dní ( v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu ).

3. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla Služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu Službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu Službu, Poskytovateľ Užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu ( pri odstúpení od zmluvy ).E. Záverečné ustanovenie

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Poskytovateľ oznamuje zmenu na svojej internetovej stránke.

2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2013.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Údaje, ktoré poskytne objednávateľ sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenieobjednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa ochodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

b) S údajmi poskytovanými Objednávateľom Poskytovateľovi je tento oprávnený nakladať len spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Objednávateľ ich poskytnutím vyjadruje súhlas s ich spracovaním v rozsahu a za účelom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že je oprávnený podľa zák. č. 428/2002 Z.z. Tieto osobné údaje spracovávať. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

c) Poskytovateľ je oprávnený použiť k propagácií vlastných služieb doménové meno Objednávateľa s DNS záznamom na DNS servery Poskytovateľa alebo vernú kópiu vybranej webovej stránky Objednávateľa umiestnenej na webovom servery Poskytovateľa, prípadne oboje súčasne, a to za podmienky uvedenia obchodného mena Objednávateľa vedľa týchto obsahov ako ich majiteľa

d) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitoroval prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštových serverov vrátane IP adries počítačov kontaktujúcich pomocou celosvetovej siete, ďalej aby Poskytovateľ tieto informácie archivoval a vyhodnocoval, najmä z dôvodu technického zabezpečenia prevádzky služieb a rozširovania služieb podľa ich skutočného využitia

e) Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť akékoľvek dostupné informácie o Objednávateľovi a prevádzke svojich služieb, vrátane osobných údajov svojich klientov, orgánov činným v trestnom riadení.

f) Niektoré webové aplikácie Poskytovateľa môžu k svojmu funkčnému chodu využívať pomocné súbory cookies, ktoré ukladajú na počítače užívateľov, ktorí tieto webové aplikácie alebo ich časti využívajú, a to vrátane Objednávateľa.

g) Objednávateľ je upovedomený a bezvýhradne súhlasí s tým, že každé doménové meno zriadené v rámci celosvetovej počítačovej siete Internet, k sebe viaže dielčie údaje o jeho majiteľovi, ktoré sú prostredníctvom tejto siete (protokol HTTP) verejne dostupné.

h) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou poškodením alebo zničením.

Copyright © WebDom.sk 2007-2017, Všetky práva vyhradené